608 044 613
29 303 74

Ochrona przeciwpożarowa

Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z art.3 ust.1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380). Zgodnie z w/w ustawą właściciel, zarządca lub użytkownik  zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki   gaśnicze zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i  możliwość ewakuacji,
  • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ( IBP ) – konieczność jej opracowania wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109. poz. 719 z 2010r.). Czynnikiem decydującym o obowiązku sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest ustalenie, czy dany obiekt kwalifikuje się do grupy obiektów, bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe wymienionych w rozporządzeniu.

Ocena Zagrożenia Wybuchem - powinna być dokonana w obiektach i na terenach do nich przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie materiały takie są magazynowane.
Oceną zagrożenia wybuchem należy objąć:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
  • wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.


Każdorazowo należy także dokonać oceny ryzyka zawodowego przy pracach, podczas których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe.

SZYBKI KONTAKT

Jeżeli masz pytania dotyczące szkoleń, zadzwoń lub napisz do Nas a postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej:

64-500 SZAMOTUŁY (koło Poznania)  GAŁOWO UL. BRATKOWA 1E-MAIL: BHP@CIL.PL
TEL. 61 29 303 74TEL.KOM. 608 044 613

FORMULARZ KONTAKTOWY